Företagstjänster

ARBETSRÄTT

Som arbetsgivare behöver du ofta ta ställning till både komplicerade och känsliga anställningsfrågor. Inför en personalrekrytering eller ett avslut av anställningen.

Vi hjälper gärna till med arbetsrättsliga frågor vid omorganisation, övergång av annan verksamhet, och biträder ditt företag vid en facklig förhandling eller eventuell tvist.

Du kan vända dig till oss om du har frågor kring ditt företags HR-policy, arbetsmiljö och arbetstid, företagshemligheter, konkurrensklausuler, integritetspolicy och personuppgifter.

AVTALS- & KÖPRÄTT

Ditt företag kan, med genomtänkta och väl skrivna avtal, optimera affärsnyttan och samtidigt besparas ekonomsikt och psykiskt krävande tvister.

Vi upprättar och granskar avtal som företag och föreningar behöver för sin verksamhet, t.ex. köpavtal, franchiseavtal, hyresavtal, leasingavtal, licensavtal, konsultavtal, samarbetsavtal och sekretessavtal.

Vi hjälper ditt företag med att tolka redan befintliga avtal efter att frågetecken uppkommit eller att en tvist uppstått. Många tvister rör exempelvis köp där ditt företag inte får den vara eller tjänst som utlovats, eller att köparen inte betalar för den vara eller tjänst som ditt företag har leverarat.

BOLAGSRÄTT

Vi vet att valet av bolagsform har stor betydelse, både juridiskt och ekonomiskt.

Vid valet av bolagsform står du inte sällan inför komplexa frågeställningar rörande bolagets bildande, men även rörande bolagets styrning och expansion.

Som jurister upprättar eller granskar vi återkommande aktieägaravtal, överlåtelseavtal, återförsäljaravtal med flera dokument av vilket Ditt företag kan ha stor affärsnytta.

Aktiebolagsrättsliga frågor vid köp och försäljning av företag, oavsett om det är fråga om aktie- eller inkråmöverlåtelser kräver juridisk kompetens som vi gärna erbjuder ditt företag.

EKOBROTT

Skatteverket har en långtgående skyldighet att anmäla misstanke om brott till åklagare.

Utredningar i ekobrott är i många fall omfattande och kan kräva specialkunskap inte bara i juridik, utan även i ekonomi och bokföring

Har Skatteverket påbörjat en revision eller utredning behöver du som företagare vara beredd på att det kan komma att göras en brottsanmälan. Om du hamnar i en sådan situation, agerar vi vid ettså tidigt skede som möjligt som professionellt bollplank och eftersträvar en likställdhet i processen.

FÖRSÄKRINGS- & SKADESTÅNDSRÄTT

Ditt företags försäkringar utgör ett viktigt moment i din affärsverksamhet. De vanligast förekommande försäkringsärendena gäller ansvar för skada, till exempel skadad egendom eller ekonomisk skada på grund av felaktig rådgivning.

Vi ger ditt företag råd vid alla typer av skadestånds- och försäkringsrättsliga ärenden. Vi bistår gärna med både bedömningar och skadeståndsutredningar. Vi kan också ställa krav på motparten vid exempelvis ekonomisk skada eller personskada, och ansvara för kontakter med försäkringsbolag, så att ärendet hanteras effektivt och ditt företags legala intressen bevakas rättssäkert.

KOMMERSIELL HYRESRÄTT

Att hyra lokal innebär för ditt företag ett komplext avtal med många krav, regler och tidsfrister att hålla reda på.

Vi biträder gärna ditt företag vid upprättande och förhandling av avtal för hyra av en befintlig lokal, omförhandling av hyresvillkor, uppsägningar av hyresavtal, medling vid hyresnämnden, uppskov med avflyttning och tvister om t.ex. avflyttning eller skadestånd vid tingsrätten.

OBESTÅNDSRÄTT

Om ditt företag riskerar att hamna i ekonomisk kris, hjälper vi till att hitta hållbara lösningar. Vi ger ditt företag gärna råd i olika frågor inom obestånds- och kreditsäkerhetsrättens område.

Vid en eventuell avveckling av företagets verksamhet hjälper vi ditt företag med frågor rörande styrelsens ansvar, likvidation och låneförbudsreglerna.

Vi kan också biträda ditt företag som borgenär i obeståndsrelaterade frågor. Det kan till exempel gälla krav på att försätta ett företag i konkurs eller möjligheten att kräva igen tillgångar som lämnats ut till någon part.

TVISTLÖSNING

I kommersiella förhållanden kan ditt företag råka ut för meningsskiljaktigheter med företagskunder, leverantörer, agenter, konkurrenter eller affärspartners. Konflikter kan också uppstå internt i bolaget med exempelvis anställda, andra bolagsmän eller aktieägare. Vi företräder gärna ditt företag i tvister inför domstol, skiljenämnd och i medlingsförfaranden.