Tjänster för privatpersoner

Har du blivit uppsagd?

Får du inte din lön från din arbetsgivare?

Känner du dig diskriminerad på arbetsplatsen?

Kontakta oss om du har frågor rörande hur du har blivit behandlad eller behandlas på din arbetsplats, oavsett om du inte är medlem i facket, eller känner att du inte får någon hjälp.

Advokatfirmans jurister erbjuder rådgivning i alla sorters arbetsrättsliga frågor och biträder vid förhandlingar med fackliga organisationer. Advokatfirmans jurister företräder också klienter i tvister vid domstol föranledda av till exempel uppsägningar, brott mot anställningsavtal, konkurrensfrågor m.m.

BOSTADSJURIDIK

Har du renoverat lägenheten och det har blivit problem som du behöver hjälp med? Vattenskada och ingen vill ta på sig ansvaret?

Kommer du inte överens med bostadsrättsföreningen?


Advokatfirmans jurister erbjuder privatpersoner konsultation och juridiskt biträde i frågor som exempelvis rör köpekontraktets innehåll, dolt fel i bostadsrättslägenhet, dolt fel i fastighet, undersökningsplikt, konsumententreprenad, bygglov, uppsägning av hyresgäst, överlåtelse av hyresrätt till närstående, tvist med bostadsrättsförening/bostadsrättshavare, gränsdragning mellan yttre och inre underhåll i bostadsrättslägenhet.

BROTT

Har polisen kallat dig till förhör?

Är du misstänkt för brott, eller har du blivit utsatt för brott?


Kontakta polisen och begär en advokat från vår advokatfirma innan du går på polisförhör.


Vi skyddar dina intressen under hela rättsprocessen och sitter vid din sida som försvarare i domstolen. Vi kan också överklaga felaktiga beslut och domar, och begära resning. Du kan också ha rätt till skadestånd för det brott du har blivit utsatt för, eller för att du blivit felaktigt misstänkt eller dömd. Vi hjälper dig med alla eventuella skadeståndsfrågor i brottmål och för din skadeståndstalan i rättegången.


Advokatfirmans jurister blir på flera håll i landet förodnade av domstolen som offentliga försvarare, målsägande biträde och särskild företrädare för barn.

FAMILJERÄTT

Har du nyligen separerat och kan inte komma överens? Behöver du veta om barnen kan flytta till annan ort med dig?

Funderar du om du har rätt att bo kvar i bostaden?


Kontakta oss om du har frågor rörande dina barns vårdnad och boende, underhåll till barn, er gemensamma bostad eller kommande bodelning.


Advokatfirmans jurister åtar sig upp uppdrag som juridiskt ombud i barntvister rörande vårdnad, boende och umgänge, olovligt bortförande av barn till annat land, underhåll, adoptionsärenden. Advokatfirmans jurister åtar sig uppdrag som boutredningsman, bodelningsförrättare, rättegångsbiträde vid förordnande av förvaltare eller god man.

FÖRSÄKRINGSRÄTT

Har du råkat ut för en trafikolycka?

Har du blivit bestulen eller utsatt för inbrott hemma? Kommer du inte överens med ditt försäkringsbolag?


Kontakta oss om du har frågor eller funderingar om hur du ska gå tillväga när du drabbats av en olycka.


Om du drabbas en patientskada har du rätt till ersättning för dagliga begränsningar och olägenheter som följer av skadan. Det kan röra sig om en kronisk skada och invaliditet, och nedsatt arbetsförmåga. Vid sjukdom eller olycksfall kan du också få ersättning för inkomst- och/eller pensionsförlust.


Drabbas du av en trafikskada eller vid annat olycksfall, är du berättigad ersättning för besvär till följd av olyckan. Det kan röra sig om sveda och värk, lyte och men samt merkostnader.


Vi erbjuder dig juridiskt biträde under skaderegleringen i samband med att skadan anmälts, under handläggningen av skadan, och om nödvändigt i tingsrätten.

MIGRATIONSRÄTT

Har du precis flyttat till Sverige och söker asyl i landet?

Har du haft uppehållstillstånd och riskerar att tvingas lämna landet?

Söker du arbetstillstånd för dig eller någon blivande anställd?

Kontakta oss om du har frågor rörande ditt uppehållstillstånd i Sverige.


Advokatfirmans jurister förordnas som offentliga biträden i asylansökan, förvarsärenden, ärenden om överföring enligt Dublinförordningen eller ansökan om svenskt uppehållstillstånd på grund av arbete eller anknytning.

SOCIALJURIDIK

Har du blivit kontaktad av socialtjänsten på grund av en orosanmälan?

Är du orolig över en anhörig och saknar en bra kontakt med socialtjänsten?

Har du fått ett beslut emot dig, som du behöver hjälp med att överklaga?

Advokatfirmans jurister erbjuder juridiskt biträde i frågor som rör exempelvis rätt till hemtjänst, dagverksamhet, avlösning, särskilt boende, ledsagning och korttidsvistelse samt åtar sig upp uppdrag som ställföreträdare/offentligt biträde i mål om tvångsvård av barn och unga, missbrukare samt psykiskt sjuka (LVU, LVM, LPT och LRV).

TVISTLÖSNING

Många konflikter och tvister kan lösas i godo mellan parterna. Vår erfarenhet är att ett kompetent juridiskt ombud kan hjälpa dig att få ett klart bättre grepp om ramen för konflikten, värdet av saken som du tvistar om, och alternativa lösningar som kan bespara mycket tid, psykiskt lidande och pengar.


Kontakta oss om du har ett krav mot någon, eller om du fått krav som du inte känns vid eller kan acceptera. Vi företräder många klienter i domstol. Vi åtar oss också uppdrag som medlare.